Sho Konishi Design Lab-Class of – @nozomi_yamanami No.15 – @sayakaabejp No.13 – @makotonejime No.6

Sho Konishi Design Lab-Class of – @nozomi_yamanami No.15 – @sayakaabejp No.13 – @makotonejime No.6

お問い合わせ先 shokonishi.designlab@gmail.com

Instagram @sho_konishi @sho_konishi_designlab @nozomi_yamanami @sayakaabejp @makotonejime